Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info

Privacyverklaring

Privacyverklaring LandCruiserClub

De vereniging LandCruiserClub Nederland, gevestigd te Culemborg met KvK-nummer 37110364 (hierna LCC), legt persoonsgegevens van haar leden vast. Deze worden gebruikt ten behoeve van het informeren van de leden, zoals dat past binnen de doelstellingen van de vereniging.

1. Algemeen

De LCC respecteert de privacy van bezoekers van haar website, haar (potentiële) leden en andere relaties. De LCC houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonlijke gegevens die aan de LCC worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De enigen die toegang hebben tot die gegevens, zijn bestuursleden en medewerkers die bepaalde functies uitoefenen en zij mogen die gegevens alleen voor administratieve en functionele doeleinden ten behoeve van de Land Cruiser Club gebruiken. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de activiteit voor een deelnemer of zakelijke relatie noodzakelijk is, of wettelijk verplicht is (bv. De evenementenregeling geschorste voertuigen van de belastingdienst).

2. Persoonsgegevens

De LCC legt gegevens vast bij het afsluiten van een lidmaatschap en mutaties of aanvullingen tijdens het lidmaatschap. Wanneer een dienst wordt afgenomen of indien er op een andere manier contact is met de LCC (zoals de website), legt de LCC gegevens vast. De LCC gebruikt deze gegevens in het kader van de dienstverlening en om leden van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, evenals voor het beheren van de website en het forum.

De LCC bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door het lid worden verstrekt . Het gaat dan vooral om naam, adres, geboortedatum, autogegevens en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot het evenement waar het lid zich voor opgeeft of aan deel heeft genomen en om betalingsgegevens. Er kan tevens sprake zijn van het gebruiken van foto’s.

3. LandCruiserClub en andere websites

 Op de site van de LCC staan links naar andere websites. De LCC kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende site.

4. Internet en e-mail

De afwikkeling van de activiteiten, oproepen, nieuwsbrieven en dergelijke gaat uitsluitend via internet en e-mail tenzij dat praktisch onmogelijk is. Door opdrachten aan derden via de LCC te verstrekken gaat de besteller akkoord met het feit dat correspondentie zoveel mogelijk via e-mail plaatsvindt.

5. Doel waarvoor je gegevens worden verwerkt

De LCC gebruikt persoonsgegevens vooral voor:

  • Het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met je lidmaatschap, deelname aan een evenement of een andere door de LCC georganiseerde activiteit;
  • Het uitvoeren van analyses ter verbetering van het aanbod van de vereniging;
  • Het verrijken van de clubwebsite door middel van foto’s en/of video’s. Deze toevoegingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. De leden stemmen ermee in dat foto’s en video’s van activiteiten georganiseerd door de LCC, waarop zij of hun voertuig herkenbaar in beeld zijn, getoond kunnen worden op de website, de clubaanhanger of tijdens clubactiviteiten, tenzij ze expliciet hebben aangegeven hiertegen bezwaar te hebben;
  • Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Niemand mag de gegevens van clubleden (naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadres, verjaardag, hobby’s, enzovoorts) aan anderen doorgeven noch op de internetsite plaatsen, noch op het forum vermelden, ongeacht hoe die gegevens beschikbaar zijn gekomen zonder expliciete toestemming van de betreffende leden.

Dit met name om te voorkomen dat leden, met name bedrijfsleden (rechtspersonen die lid zijn van de club) of bv ingehuurde bedrijven de clubleden gaan benaderen met een commercieel doel. Bedrijfsleden, mogen na toestemming van het Bestuur, reclame maken voor commerciële bijeenkomsten, zoals shows, open dagen en andere vormen van publieke promoties in de vorm van een nieuwsbericht op de website of een bijdrage op het forum.

Indien leden de privacyregels niet respecteren dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van de LCC naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar clubactiviteiten of zolang de wet dat voorschrijft.

7. Cookies

De website van LCC maakt gebruik van cookies. De cookies zijn alleen van technische aard, ter ondersteuning van het correct functioneren van de website, en worden op geen enkele manier gebruikt voor enig commercieel belang van de LCC of derden.

8. Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens of klachten ten aanzien van de manier waarop de LCC omgaat met de verwerking van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact opnemen met het bestuur van de LCC, door het sturen van een e-mail naar: siraterces.[antispam].@landcruiser-club.nl.

Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon: 0900 – 2001 201.

Privacystatement - © 2024 LandcruiserClub Nederland